1. HOME
  2. »
  3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Skupina KANSAI HELIOS (dále jen správce údajů, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, e-mail: [email protected] respektuje soukromí svých uživatelů a zavazuje se pečlivě chránit osobní údaje získané prostřednictvím internetových formulářů v souladu s platnými právními předpisy.

V některých částech našich webových stránek nám mohou uživatelé dobrovolně svěřit své osobní údaje (jméno, adresa, e-mail atd.). Ve skupině KANSAI HELIOS budeme používat a ukládat osobní údaje do uplynutí platnosti účelu, pro který jsme tyto údaje přijali, nebo do stažení souhlasu s jejich zpracováním. S využitím vhodných technických a organizačních postupů pro zabezpečování osobních údajů budeme předcházet neoprávněnému přístupu k osobním údajům nebo jejich sdělování.

V případě, že uživatel vyplnil kontaktní formulář na našich webových stránkách, poskytované informace použijeme výhradně pro účely korespondence. Bez poskytnutí kontaktních údajů uživatele bohužel nebudeme moci na jeho dotaz odpovědět.

V případě, že uživatel vyplnil registrační formulář na našich webových stránkách, použijeme poskytnuté údaje pouze k zajištění možnosti prohlížení a používání dokumentů, které jsou k dispozici registrovaným uživatelům, a to až do odvolání uživatele.

Skupina KANSAI HELIOS příležitostně svěřuje určité úkony týkající se zpracování osobních údajů smluvním partnerům, se kterými uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Tito partneři mohou zpracovávat získané údaje jménem skupiny KANSAI HELIOS pouze pro předem stanovené účely a v souladu s platnými právními předpisy. Pokud skupina KANSAI HELIOS používá softwarové nástroje nebo ukládá osobní údaje na serverech mimo Evropskou unii pro jiné účely, používá v rámci smlouvy s poskytovatelem těchto služeb schválené standardní smluvní doložky jako opatření na zabezpečení osobních údajů.

Uživatel si může od skupiny KANSAI HELIOS kdykoli vyžádat přístup ke svým údajům a jejich opravu (případně omezení zpracování), přenositelnost údajů (na základě osobního souhlasu nebo smlouvy) nebo vymazání svých osobních údajů (to se nevztahuje na údaje nezbytné k plnění smlouvy, a to po dobu její platnosti). Uživatel může kdykoli zrušit udělený souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznést námitku proti použití svých osobních údajů pro účely přímého marketingu. Uživatel tak učiní zasláním oznámení s tímto předmětem/zněním: GDPR – KANSAI HELIOS Industrial Coatings – „Univerzál“ na naši e-mailovou adresu: [email protected] nebo poštou na adresu: Helios TBLUS, d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia (Slovinsko). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, k němuž došlo na základě souhlasu před jeho odvoláním. Stejně tak platí, že každý subjekt údajů má právo podat stížnost přímo u orgánu pro ochranu údajů, pokud se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s platnými právními předpisy.