1. HOME
  2. »
  3. POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Grupa KANSAI HELIOS (zwana dalej: administrator, kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, Słowenia, email: [email protected] szanuje prywatność naszych użytkowników i zobowiązuje się z najwyższą starannością chronić dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularzy internetowych zgodnie z obowiązującym prawem.

W niektórych częściach naszej strony internetowej użytkownicy mogą dobrowolnie powierzyć nam swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, e-mail, itp.) Grupa KANSAI HELIOS będzie korzystać z danych osobowych i przechowywać je do zakończenia realizacji celu, dla którego je uzyskaliśmy lub do wycofania zgody. Stosując odpowiednie procedury techniczne i organizacyjne służące zabezpieczeniu danych osobowych, będziemy mogli uniemożliwić nieuprawniony dostęp do danych osobowych lub ich ujawnienie.

W przypadku wypełnienia przez użytkownika formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, podane w nim informacje wykorzystamy wyłącznie do celów korespondencyjnych. Jeśli jednak użytkownik nie zdecyduje się przekazać nam swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie.

W przypadku wypełnienia przez użytkownika formularza rejestracyjnego na naszej stronie internetowej, podane w nim informacje wykorzystamy wyłącznie w celu przeglądania i wykorzystania dokumentów dostępnych zarejestrowanym użytkownikom do momentu rezygnacji użytkownika.

Grupa KANSAI HELIOS powierza określone zadania związane z przetwarzaniem uzyskanych danych osobowych swoim kontrahentom, z którymi zawarła umowę o przetwarzaniu danych osobowych. Mogą oni przetwarzać uzyskane dane w imieniu Grupy KANSAI HELIOS wyłącznie do z góry określonych celów i zgodnie z obowiązującym prawem. W sytuacjach, gdy Grupa Helios stosuje narzędzia programowe lub przechowuje dane osobowe na serwerach poza terenem Unii Europejskiej do innych celów, jako środek ochronny w umowach podpisanych z dostawcami tych usług stosuje zatwierdzone, standardowe postanowienia umowne.

Użytkownik może w dowolnym momencie zwrócić się do Grupy KANSAI HELIOS o uzyskanie dostępu do własnych danych oraz ich korektę (a także ustalenie ograniczenia w ich przetwarzaniu w tym zakresie), przeniesienie danych (w przypadku osobistej zgody lub umowy) lub o usunięcie swoich danych osobowych (nie dotyczy to danych niezbędnych do zawarcia umowy, przez okres jej obowiązywania). Użytkownik może w dowolnym czasie anulować udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwić się wykorzystaniu jego danych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. Użytkownik może tego dokonać wysyłając zawiadomienie, wpisując w linii tematu następującą treść: GDPR – Helios Industrial Coatings – “Universal” na nasz adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Słowenia. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych zrealizowanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej odwołania. Podobnie, każdej osobie, której dotyczą udostępnione dane, przysługuje prawo wniesienia skargi bezpośrednio do komisarza ds. informacji, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza obowiązujące prawo.